جوابیه ای افشاگرانه!

خبرگزاری ایلنا در ٢٧ خرداد جوابیه روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان را در خصوص خواسته های بازنشستگان تجمع کننده در شوش را در مورد بهبود وضعیت معیشت و درمان، صادر کرد که بسیار افشاگرانه و قابل تامل است. در این جوابیه نوشته شده است:

« متخصص داخلی در روزهای یکشنبه و دوشنبه مشغول خدمت هستند و متخصص قلب نیز در روزهای دوشنبه در این درمانگاه پذیرش دارد» یعنی ٥ روز هفته دو مرکز درمانی شوش و کرخه فاقد متخصص داخلی و ٦ روز هفته هم بدون متخصص قلب است.

« همچنین مراحل جذب متخصص زنان و زایمان رو به اتمام است» یعنی مراکز درمان یاد شده متخصص زنان و زایمان در شوش و کرخه ندارد.

« آزمایشات هورمونی و تخصصی پیش بینی و در حال آماده سازی است» یعنی آزمایشگاه هورمونی و تخصصی هم وجود ندارد.

« بخش دندانپزشکی هم فقط یک پزشک دارد» یعنی برای آن همه مراجعه کننده فقط یک دندانپزشک وجود دارد. باید به مدیریت بی عرضه درمان تامین اجتماعی خوزستان یک نفرین جانانه فرستاد برای این همه بی لیاقتی.

معلوم نیست روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان با این همه کمبود چرا معترض است؟ و ناراحت شده که بازنشستگان شوش و کرخه به این بی عرضگی اعتراض کرده اند.