یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یکشنبه های اعتراضی تحت تاثیر نظامی شدن شهرها و اعتراضات مردم نسبت به نادیده گرفتن آزادی های تصریح شده در قانون اساسی امروز در شهرها برگزار نشد و یا با چشم غره لباس شخصی ها و نیروهای نظامی روبرو گشت. در تهران تعداد موتورسوران نظامی و لباس شخصی ها آنقدر زیاد بود که جای خالی برای اعتراض نبود و این خوشحالی هیات مدیره بی عرضه کانون بازنشستگان تهران را به همراه داشت. هر چند که فضول های کانون هراز چندی سرهای زشت خود را از درب کانون بیرون می آوردند تا چهره های همیشگی را شاید ببینند.

در شوش، اهواز، رشت با ارسال پیامک های تهدید آمیز، احضار و گرفتن گوشی افراد، تعیین وقت برای حضور در پلیس سیاسی تلاش شد تا تجمعات شکل نگیرد.

در کرمانشاه با اتحاد بازنشستگان لشگری و کشوری و مخابرات و تامین اجتماعی یکشنبه های اعتراضی شکل گرفت. در کرمانشاه مدتهاست که این اتحاد شکل گرفته است و بازنشستگان دیگر صندوق ها برای اتحاد و گسترش همبستگی در تجمعات یکدیگر شرکت می کنند.

بازنشستگان باید بدانند تجمعات مطالبه گرایانه آنان اگر ادامه دار باشد می تواند ثمربخش باشد. مافیا تمام تلاش خود را می کند تا در میان بازنشستگان اختلاف، هراس، دلسردی ایجاد کند تا بتواند بیشتر صندوق ها را غارت کند.

پایدار باد مقاومت بازنشستگان تامین اجتماعی!