مصائب بازنشسته شدن در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بازنشسته شدن در ذوب آهن فرایندی نفس گیر و احمقانه ای است، چرا که مافیای ذوب آهن به دلیل نپرداختن 4 درصد حق سخت و زیان آور بودن شغل را به سازمان تامین اجتماعی، باعث می شود موعد بازنشستگی چند ماهی به تاخیر بیفتد و کارگر مجبور است در این مدت به سرکار بیاید تا ترک کار او به سازمان تامین اجتماعی و بخش مستمری اعلام شود.

اما بخش مهم موضوع نپرداختن معوقات بازنشستگان شرکت است. چنانکه هنوز معوقات سال گذشته بازنشستگان تاکنون پرداخت نشده است. بازنشسته ای که می خواهد با این پول سنوات، خود خانه ای بخرد ، پسر یا دختری را عروس کند، و یا … اما باید امروز و فردا شدن این پرداخت را شاهد باشد.

بعد مدیریت اعلام می کند چند صد میلیارد تومان ذوب آهن سود کرده است.