اوضاع نابسامان در پتروپالایش بیلیش!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پتروپالایش بیلیش واقع در ضیاآباد تاکستان قزوین وضعیت نابسامانی دارد. در ابتدای کار مدیریت به کارگر می گوید:« اینجا کار اورهال است و 20 تا 30 روز بیشتر کار نیست» و پیشنهاد دستمزدی روزی 2 تا 3 میلیونی می دهند و اگر به قول آنها:« کار را زودتر تمام کنی پاداش هم خواهی گرفت. و آن حقوق یکماه کامل است»

اما، پتروشیمی به حدی وضعیت خرابی دارد که در حد یک تعویض روغنی هم نیست. کاملن ورشکسته با لوله های مستعمل و غیر قابل استفاده. روز اول در هتل ساکن خواهی شد و می گویند:« سرویس با خودتون و یا اینکه بیایید خوابگاه مستقر شوید.» خوابگاهی که حتا تشک و پتو هم ندارد وقتی اعتراض می کنی می گویند:« قرار است خرید کلی انجام شود و برایتان خواهیم آورد.» غذای نهار را در وعده شام دوباره به خورد شما می دهند. بعد از چند روز که از اصلاح خوابگاه خبری نمی شود و اعتراض می کنی می گویند:« فعلن شرایط این هست.» اگر خواهان تسویه باشی تسویه می کنند اما می گویند:« امروز حسابرس نیست.» به محض اینکه به خانه رسیدی آنهم بدون پول، دیگر زنگ هم بزنی کسی جوابگو نیست.

به این شکل و با آوردن نیروی جدید، می خواهند کار را مجانی جمع کنند.