مشکلات بیمه تکمیل دانا در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با همه سرو صدایی که بیمه تکمیل درمان دانا در ذوب آهن اصفهان در ابتدای شروع کارش انجام داده بود و مدیریت ادعای حل مشکلات درمانی کارگران و کارکنان را داشت اما بعد از گذشت بیش از ۲ سال همچنان کارگران درگیر معضلی به نام خدمات بیمه تکمیل درمان دانا هستند. بیمه تکمیل درمان دانا نتوانست تعداد شعب خود را در شهرها به ویژه شهرهای لنجان و اصفهان افزایش دهد به همین خاطر بیماران می بایست پول هزینه های درمانی را از جیب بدهند بعد مدارک را به یکی از شعب بیمه دانا برده بعد از چند وقت، هزینه خود را دریافت کنند که مستلزم یک روز کامل زمان برای این موضوع است.
کارگران در نامه‌ای به مدیریت درمان ذوب آهن:
۱- خواستار برنامه ریزی جهت کاهش زمان پرداخت هزینه های درمان توسط بیمه دانا
۲- اختصاص مکانی در قسمت اداری توحید برای ارائه خدمات بیمه دانا شده اند.