اعتصاب در پتروشیمی اسلام آباد غرب!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاری «علی برار چابک» مستقر در پتروشیمی اسلام آباد غرب با اینکه فقط مطالبات ٢ ماهه اول سال خود را از پتروشیمی اسلام آباد غرب دریافت کرده است ولی با کارگران خود تا پایان مرداد تسویه حساب نموده و فقط یکماه به کارگرانش حقوق بدهکار است. او از صندوق کارگاه اصفهانش به کارگاه اسلام آباد غرب پول تزریق کرده تا شرمنده کارگرانش نباشد. با توجه به تسویه حساب پتروشیمی با پیمانکارانش برای ماه خرداد به این پیمانکار پولی نداده استو کارگران این پیمانکار از روز پنجشنبه دست به اعتصاب زده و خواهان پرداخت پول به این پیمانکار درستکار هستند.

جالب اینجاست که مدیران پتروشیمی می گویند:«علی برار چابک با پرداخت به موقع حقوق پرسنلش نظم کارگاه را بهم ریخته و نمی بایستی حقوق کارگرانش را تا اول شهریور ماه تسویه می کرد.

مدیران پتروشیمی اسلام آباد غرب پیمانکار درستکار نمی خواهند.

شرافت داشتن تاوان دارد.