منوچهرسراج، عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و معتمد مردم فیروزکوه به زندان فرا خوانده شد

از کل جهان به غیر جان هیچم نیست

جانم به فدای آن که آزاده بزیست

آزادگی ی خویش به دنیا مفروش

کین زندگی دو روزه را ارزش نیست

(محمدحسین خوان یغما)

کوشنده سندیکایی منوچهرسراج، عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و معتمد مردم فیروزکوه برای گذراندن مدت زندانش فراخوانده شد.

به وثیقه گذار منوچهرسراج یک ماه وقت داده اند تا این رفیق کارگران و کشاورزان را به زندان تحویل دهد. منوچهرسراج باید ٤ سال و دو ماه را برای حق خواهی در زندان اوین بگذراند.

ما ضمن محکوم کردن اینگونه احکام برای کوشندگان سندیکایی، اعتقاد داریم جای هیچ انسانی را پشت میله های زندان نیست و به نهادهای مربوطه می گوییم به جای منوچهر سراج به دنبال دزد دکل ها و اختلاسگران می باید بود. زندانی کردن هر کوشنده مدنی، صنفی، زیست محیطی و اجتماعی اجازه دادن به رشد ناهنجاری های اجتماعی و باز گذاشتن دست مافیاست.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١٠ مهر ١٤٠٢