خبرنگار پیام سندیکا گزارش می دهد: کارگران ساختمانی بی پناه ترین کارگران ایران

خبر اول : در پروژه عمرانی در عظیمیه کرج یک کارگر ساده به دلیل فقر و دوری از خانواده و نگرفتن چندین ماه دستمزد ماهانه به قصد خودکشی خود را از بالای ساختمان به پایین پرت کرد و متاسفانه قطع نخاع گردید. این کارگر بیمه نبوده و کارفرما هم از پر کردن برگه حادثه خوداری نموده است. کارگر مصدوم به مساعدت دیگر کارگران و با جمع آوری پول به روستای خود رفت.

خبر دوم : در پروژه ساختمانی روبه روی ایستگاه مترو چیتگر ، راننده تاور ( جرثقیل هوایی ) پس از برخورد با ساختمان مجاور ایستگاه سقوط کرد و در دم کشته شد. این کارگر اهل سنقر بود.
خبر سوم: کا رگران شرکت های ساختمان واقع در چیتگر بعد از 4 ماه تازه حقوق 2 ماهه خود را دریافت می کنند. ساعت کاری از 5/7 صبح تا 5/5 عصر اجباری است.تعطیلی جمعه و دیگر روزهای تعطیل وجود ندارد و همه روزها روزکاری هستند. در این پروژه ها عقب افتادن 3 ماهه حقوق کارگران به یک امر عادی تبدیل شده است. از روز اول استخدام هم به کارگران گفته می شود که همیشه باید 3 ماه حقوقتان نزد شرکت باقی خواهد ماند.
خبر چهارم : شرکت ساختمانی هنزا در حصارک کرج مشغول ساختن پل حصارک است. این شرکت 4 ماه حقوق کارگران خود را نپرداخته و به همین خاطر هفته قبل کارگران دست به اعتصاب زده و پس از یک روز اعتصاب تنها نفری 400 هزار تومان گرفته و به سرکار بازگشتند.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 27/7/94