اندر ارسال نامه کانون عالی به مجلس!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در تاریخ ٢٣ مهرماه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نامه ای به رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته در خصوص لایحه هفتم توسعه و در آن درخواست دایمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان گردیده است. در این نامه ذکر شده است:« دولت مکلف به تادیه کامل بدهی خود به تامین اجتماعی طی ٥ سال آینده است….» تا تامین اجتماعی بتواند متناسب سازی را اجرایی کند. آنچه از مفاد این نامه بر می آید:

١- جلسات متعددی در خصوص فقط متناسب سازی و نه همسان سازی حقوق بازنشستگان با این کمیسیون گذاشته شده است.

٢- کانون عالی در این جلسات هیچ اقدام و پافشاری در مورد الزام سازمان تامین اجتماعی به ارایه صفر تا صد خدمات درمانی در این لایحه نداشته است.

٣- با بازنشستگی در سن ٦٥ سالگی موافق است

٤- موافق واریز حق بیمه ها به اداره دارایی به جای صندوق تامین اجتماعی است.

در نتیجه:

الف) محروم شدن سازمان تامین اجتماعی که درآمدش از حق بیمه هاست و باید بخش زیادی از کارکنانش را بیکار کند و دیگر نمی تواند به تعهداتش از جمله ساخت بیمارستان، پرداخت حقوق پزشکان شاغل در بیمارستان هایش و بدهی به داروخانه ها و اجرای همسان سازی را انجام دهد.

ب) وقتی درآمدی نداری ورشکسته هستی و افسار تامین اجتماعی و شستا به دست اداره مالیات خواهد افتاد و از دارو و درمان دیگر خبری نخواهد بود و این خواست کانون عالی است.

این نتیجه عملکرد کارخانه دارهایی است که صندلی های کانون عالی را اشغال کرده اند و نه تنها نگران مستمری های حقیرانه و دارو و درمان بازنشستگان نیستند و به قول آقای محمد اسدی رییس کانون عالی به این مستمری احتیاجی ندارند.