کارگر استخدام کنید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه ایران خودرو، کارگران خطوط تولیدی طی نامه ای به مدیریت منابع انسانی چنین نوشته اند:

«بعد از گذشت چند ماه از بازنشستگی همکارانمان در مجموعه بدنه سازی و افزایش تولید هنوز کسی جایگزین بازنشسته ها نشده و برای متعادل کردن نیروها، فشار بر روی سایر قسمت ها افزایش یافته است. لطفن کارگر استخدام کنید»

امسال تعداد ٢ هزار نفر در ایران خودرو بازنشسته می شوند که کار همه این افراد به دوش شاغلین افتاده است و این تعداد به غیر از بازنشستگان سال قبل می باشد.

سودجویی کارفرمایان انتها ندارد.