سرطان بیداد می کند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با خبر شدیم متاسفانه وضعیت بهداشتی کارخانه ذوب آهن هر روز بدتر می شود. از آلودگی محیط کار تا عدم رعایت نکات ایمنی و جلوگیری از ریزش مواد موجود در کامیون ها در هنگام تردد در خیابان های کارخانه. وقتی این مواد در سطح کارخانه توسط باد پخش می گردد، حتا نگهبان را هم در معرض آلودگی تنفسی، چشمی قرار داده و در معرض سرطان قرار می دهد.

ذوب آهن جزو کارخانه هایی ست که ابتلا به سرطان در آن بیداد می کند و مدیریت کارخانه و افسران طب کار و حتا اداره بهداشت اصفهان هم برای آسیب شناسی این موضوع پا پیش نمی گذارند. چرا که جان کارگر برای مدیریت نئولیبرال ارزش چندانی ندارد.