کودتا علیه زحمتکشان!

با انتشار برنامه هفتم توسعه، دست پخت اتاق بازرگانی و خیریه نذر و اشتغال اصفهان و مافیاهای مرتبط با زر و زور و تزویر و نظر مثبت کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و قول همکاری در رابطه با اجرایی شدن این لایحه پس از تصویب با حضور موسوی رییس سازمان تامین اجتماعی در کانون بازنشستگان تهران در روز 25 تیرماه، تلاش برای نابودی دستاوردهای زحمتکشان کلید خورده است.

خبرهایی که از کمیسیون اجتماعی مجلس بیرون می آید بر این موضوع تاکید دارد که نه تنها مواد اعتراضی این لایحه از سوی زحمتکشان حذف نشده است بلکه 150 ماده و تبصره دیگر برای محکم کاری حمله به دستاوردهای زحمتکشن نیز در آن گنجانده شده است.

با واریز شدن حق بیمه ها به جای صندوق تامین اجتماعی به اداره دارایی، فروش 180 هزار میلیارد تومان املاک و منابع سازمان تامین اجتماعی در دو سال گذشته با اعتراف سران خانه کارگر، تصاحب بانک رفاه کارگران، اصل 29 قانون اساسی را نشانه گرفته و آن را عملن حذف می کنند. با این کار درمان و مستمری های بازنشستگان در معرض توقف قرار می گیرد.

مافیای لانه کرده در دولت تصمیم گرفته است نه تنها بدهی 800 هزار میلیارد تومانی را به صندوق اندوخته های زحمتکشان ایران(تامین اجتماعی) ندهد بلکه کلیه درآمدهای این سازمان را نیز به خزانه خود واریز کند. البته این روند از سالها پیش و با سکوت خانه کارگر و هم کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کلید خورده بود که با تصاحب بانک رفاه علنی شد.

خواهران و برادران کارگر و بازنشسته

لایحه هفتم توسعه اصل 29 قانون اساسی و دیگر دستاوردهای زحمتکشان را بطور جدی می خواهد از زندگی زحمتکشان محو کند و مهر تاییدی بر استثمار هرچه بیشتر زحمتکشان بزند. این لایحه دیگر سفره ای برای ما باقی نخواهد گذاشت تا حداقل حقوقی هر سال مصوب شود، مستمری ها در بهترین حالت تا 10 سال دیگر قطع خواهد شد، بازنشستگی ها به شرکت های بیمه ای خصوصی چون آینده ساز منتقل خواهد شد که ورشکسته است، درمان بطور کلی پولی و خصوصی خواهد شد و همه اموال و بیمارستان های تامین اجتماعی فروخته و به خزانه دولت ریخته خواهد شد تا جان خانواده های ما بازیچه پزشکان سرمایه دوست قرار گیرد. وقتی سازمانی درآمدش به جای رفتن به صندوق تامین اجتماعی به خزانه دولت برود، بی تردید نمی تواند به تعهداتش عمل کند به اضافه اینکه دست اداره مالیات باز گذاشته می شود برای گرفتن انواع و اقسام مالیات ها که تاکنون کانون عالی 5 میلیارد بی زبان از جیب بازنشستگان به دارایی داده است. یعنی با این لایحه گوشت را داده اند دست گربه.

مافیای زر و زور و تزویر همه زندگی ما و آینده فرزندانمان را می خواهد، تا برده داری نوین را با سیاست های نئولیبرالیستی حاکم کنند.

متحد شویم و بر علیه این کودتای خزنده و ضدانسانی را با هر وسیله ای بگیریم!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان مستقل و متحد:« بافنده سوزنی/ فلزکارمکانیک/ شهاب خودرو/ صنعت چاپ/ شهر قزوین/ شهر بابل/ شهر رامهرمز»

20مهر 1402