اعتصاب در سکوهای نفتی هر روزه شده است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، اعتراض کارگران رسمی شرکت فلات قاره در سکوهای اوذر، فروزان، بهرگانسر که بصورت هفتگی در یکی از سکوها اجرا می شود با پیوستن هر روزه کارکنان رسمی شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به رسیدگی نکردن خواسته هایشان، وارد مرحله جدیدی شده است. آنان خواستار حذف سقف پرداخت حقوق مانند مدیران، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی و بازگرداندن اضافه مالیات کسر شده از حقوقشان هستند. این کارگران اعلام نموده اند تا مشخص شدن وضعیت خواسته هایشان، تجمع در سکوها ادامه خواهد یافت.

با اینکه شرکت ها در سال گذشته قول هایی را به کارگران این سکوها داده بودند اما با عهدشکنی کارگران را مجبور به تجمع کرده اند.