خبرنگار پیام سندیکا گزارش می دهد

وقتی آش آن قدر شور می شود که آشپزهم صدایش در می آید.
اخبار  20:30 تلویزیون شبکه 2 با نشان دادن فیش حقوقی معاون بیمه تامین اجتماعی دست به افشاگری از رقیب سیاسی خود کرد
مبلغ دریافتی :
27 میلیون و 856 هزارو 652 تومان
نکته جالب توجه قسمت دریافت وام ایشون بود :
مبلغ وام دریافتی :
480 میلیون تومان وام دریافتی
وقسمت جالبترمبلغ ماهانه قسط وام :
570 هزارتومان یعنی این کارمند دون پایه حقیر فقیر باید تقریبا 90سال دیگه وام رو پس بده !!! واقعا به این سیستم دولتی باید ……گفت.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 27/7/94