تجمع کارگران شرکت نفتی فلات قاره!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت فلات قاره دیروز و امروز دست به تجمع زدند. در جزایر سیری و خارک دیروز و امروز در سکوهای نفتی ابوذر و بهرگانسر بندر دیلم. این اعتصابات یک ساعته از سال گذشته آغاز شده است. کارگران خواسته های خود را در دست نوشته هایشان چنین بیان کرده اند: حذف سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، و باز پس دادن مالیات های اضافه کسر شده از حقوق و عدم تفکیک نا به جای مشاغل عملیاتی. در دست نوشته های این کارگران نوشته شده است:

مگر برای ایثار و از خودگذشتگی های پرسنل عملیاتی سقفی وجود دارد؟

شرایط کار در مناطق عملیاتی سقف ندارد.

ما خواهان دریافت کامل حقوق قانونی خود هستیم.

اعمال سقف حقوق عدالت نیست.

این کارگران راس ساعت 10 صبح دست از کار کشیده و با تجمع در مقابل دفتر فلات قاره و یا محوطه سکو و دیگر کارگرانی که به دلیل حساسیت کاری نمی توانند محل کار را ترک کنند در این ساعت از صندلی های خود برخاسته و با دست نوشته هایشان اعتراض خود را اعلام کرده و با دیگر همکارانشان اعلام همبستگی می کنند.

کارگران به درستی می گویند اگر سقف حقوق است چرا این برای مدیران اعمال نمی شود؟