شرکت های بدحساب و بی شخصیت را بشناسیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت بدنام و تحریم کارگری شده کیسون در پروژه گل گهر سیرجان 5 ماه است حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است و به 70 کارگر اجرایی و 30 کارگر اداری همچنان به دروغ وعده پرداخت حقوق در سر ماه را می دهند، اما چه ماهی؟؟؟ خدا می داند و این شیاطین پول پرست.

آقای مهندس آذرمیر رییس کارگاه، آقای مهندس خانعلی پور معاون کارگاه، آقای مهندس اسعدی سرپرست اجرا کمی از خودتان خجالت بکشید که عمله زور شده و دروغ های شرکت بدنام و بی شخصیت کیسون را مدام بلغور می کنید. مگر خودتان زندگی ندارید؟ خرج ندارید؟ که کارگران را با این دروغ های مسخره می کنید؟

دومین شرکت بدحساب و بدنام پیمانکاری اسدی در شرکت پاسارگاد در 50 کیلومتری اهواز به جفیر می باشد. با اینکه از روز اول کاری شرط کرده بودند که حقوق را طبق گفته کمپین 20/10 سر هر ماه تسویه کنند اما در حال حاضر 3 ماه عقب ماندگی حقوق دارد و هر اعتراضی را هم به حفاظت خبر داده و برای کارگر معترض پرونده سازی می کنند.

بارها به کارگران گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم اگر یک ماه حقوق تان عقب افتاد به کارکردن ادامه ندهید.