اعتصاب در شرکت ثمین!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢ آبان ماه کارگران پروژه ای شرکت ثمین با نگرفتن ٤ ماه حقوق دست به اعتصاب زده به خوابگاههای کثیف خود رفتند. این شرکت زیر مجموعه شرکت پتروپارس است و در منطقه جفیر کار می کند و نه تنها قوانین ٢٠/١٠ را رعایت نمی کند بلکه با دغلکاری مسایل رفاهی را هم رعایت نمی کند. شرکت ثمین به مدیرعاملی کوروش آهنج و به سرپرستی علی آهنج با کارگرانشان قرارداد نبسته و روز اول با گول زدن آنان دستمزدی را توافق می کنند و بعد از سه ماه که پدر کارگر را درآوردند حقوقی را پرداخت می کنند که بسیار کمتر از توافق اولیه می باشد.

به اضافه اینکه در خوابگاه کارگران که یک اتاق ١٢ متری است ٨ کارگر را جا می دهند و غذای افتضاحی را که از آشپزخانه مدیرعامل برایشان آورده می شود را به زور به خورد کارگر می دهند. مدیرعامل برای آنکه بیشتر سود کند خود آشپزخانه ای را تدارک دیده است.

کارگران اعلام کرده اند تا تسویه کامل حقوق، به سرکار باز نخواهند گشت.

بارها به کارگران گفته ایم و باز هم می گوییم اگر سر ماه حقوق نگرفتید به کار کردن ادامه ندهید.