چه کسانی خواهان نابودی تامین اجتماعی هستند؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه مخالفت گسترده زحمتکشان علیه لایحه هفتم توسعه هر روز بالاتر می گیرد اما خبرها از صحن مجلس نگران کننده است. به گفته نایب رییس مجلس آقای ذالنوار در زمان بررسی لایحه هفتم توسعه ٩٠ نفر از نمایندگان غیبت داشتند یعنی یک سوم نمایندگان و این به معنای این است که حضور نمایندگان در مجلس برای بررسی این لایحه نمایشی است و بود و نبودشان مهم نیست و از قبل مقرر شده که بر سر این لایحه و آینده زحمتکشان چه ها آورده شود.

از سوی دیگر رییس و مدیران سازمان تامین اجتماعی در مقابل دستگاههای دولتی از جمله برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی سکوت کرده و در مقابل حرکات مجلس حاضر به دفاع از منافع سازمان تامین اجتماعی و بیمه شده ها نیستند. حتا معاون پارلمانی سازمان را هم منع کرده اند تا در دفاع از سازمان تامین اجتماعی در مقابل لایحه ضد کارگری هفتم توسعه واکنشی نشان دهد.

کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی فقط یک نامه در مورد متناسب سازی نوشته اند و همگی به دنبال سر و سامان دادن به امور کارخانه هایشان هستند تا مبادا ضرر کنند.

هیات مدیره کانون های بی عرضه بازنشستگی شهرستان ها و استان ها هم به دنبال رانتخواری خود در بیمه آتیه سازان هستند و اهمیتی برایشان ندارد که سازمان تامین اجتماعی را مافیا بالا بکشد. خانه کارگری ها هم فقط به نق زدن اکتفا کرده و به دنبال فرستادن یک بی غیرت دیگر به مجلس برای پشت هم اندازی های خود هستند.

تنها بازنشستگان مستقل در شهرهای تهران، کرمانشاه، شوش، رشت، تبریز، اراک، مشهد، اصفهان، قزوین، بابل برای دفاع از منافع خود و آینده فرزندانشان به میدان آمده اند.

خواهران و برادران بازنشسته،

شرایط بسیار مخاطره آمیز برای سازمان تامین اجتماعی و آینده ما و فرزندانمان است به دیگر بازنشستگان بپیوندیم و علیه این لایحه شوم و مافیا متحد شویم.