شرکت های بد حساب باید از پروژه ها بیرون انداخته شوند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت سکاف مستقر در ایستگاه گاز شهرستان مهر به پیمانکاری داود اسدی و سرپرست کارگاهی مهندس سلطانی و ریاست کارگاه مهندس مجد تا امروز ٥ ماه حقوق ١٠٠ کارگرش را پرداخت نکرده است. بیمه های کارگران را بصورت کارگر ساده به بیمه ارسال می کند. غذای بی کیفیت و در حد شخصیت خود به کارگران می دهد. خوابگاه هایش کثیف و پر از سوسک است. به هیچوجه شرایط کمپین ٢٠/١٠ را در مورد دستمزد و ساعات کار و مرخصی کارگران رعایت نمی کند.

با آنکه بارها به کارگران گفته ایم که قراردادهایشان را طبق کمپین بسته و چنانچه کارفرمایی سر ماه نتوانست حقوق شان ا پرداخت کند به کار ادامه نداده و تا پرداخت حقوق در خوابگاهها بمانند اما متاسفانه چنین اتفاق هایی روی می دهد.

تا تصویب قانونی برای منع پیمانکاری و بیرون انداختن همه پیمانکاران از صنعت و تولید فعلن برای پیمانکاران بدحساب کار نکنیم و آنها را تحریم کارگری کنیم.

کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها