بازنشستگان را به کجا برده اید؟

صحنه ای که امروز توجه بسیاری از بازنشستگان معترضی که در مقابل کانون بازنشستگان تهران جمع شده بودند را به خود جلب کرده بود، رهگذری بود که کالسکه چرخ دستی در دست و آن را از کارتن و مقوا و پلاستیک پر کرده بود. وقتی جمع شلوغ بازنشستگان را در مقابل کانون دید، سوال کرد:

-« آقا اینجا چه خبره؟ و این ساختمان چه اداره ای هستش؟»

بازنشسته ای گفت:« اینجا کانون بازنشستگان هستش»

و ازش پرسید:« شما بازنشسته هستید؟»

جواب داد:« بله»

دیگری پرسید:« بازنشسته کجا هستی؟»

گفت:« تامین اجتماعی»

آن دیگری پرسید:« چقدر مستمری میگیری؟»

گفت:« شش میلیون تومان. شش میلیون حقوق میگیرم، دوازده میلیون اجاره میدم. صد میلیون هم پول پیش داده ام.»

دیگری پرسید:« این چرخه دیگه چیه؟»

گفت:« مجبورم برای تامین زندگی زباله جع کنم و بفروشم، چکار کنم؟»

بازنشسته ای به طنز گفت:«این بود آن کرامت انسانی برای بازنشسته که میگفتند!!!»

وقتی متوجه شد که بازنشستگان نامه ای را در اعتراض به برنامه هفتم توسعه که دولت به مجلس داده و بازنشستگان در اعتراض به آن دارند آن را امضاء می‌کنند، گفت:« بده ببینم چی هستش» و گرفت خواند. بعد گفت:« آقا من هم معترضم، اسم مرا هم بنویس» و شماره تلفنش را هم‌ داد…

خبرنگار پیام سندیکا