منوچهر سراج چهره برجسته مردمی در فیروزکوه و عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به زندان رفت

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن

منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن.

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافریست رنجیدن.

مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ

که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن.

منوچهر سراج چهره برجسته مردمی در فیروزکوه و عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به زندان رفت. با توجه به زیر فشار نهادن وثیقه گذار این انسان شریف، منوچهر سراج امروز ٧ آبان ١٤٠٢ خود را به زندان اوین معرفی نمود تا ٣ سال و ٦ ماه وادار به سکوت شود.

منوچهر سراج از زمره افرادی است که در میان مردم و زحمتکشان فیروزکوه چهره ای مبارز و در خدمت مردم شناخته شده است. اعتراضات او به وضعیت بد کارگران فیروزکوه، آلوده کردن سطح شهر توسط کامیون هایی که پودر معادن را در سطح شهر می پراکنند، سمپاشی های غیر اصولی چراگاههای حیوانات، برداشت غیرقانونی آبهای زیرزمینی و آلوده نمودن آنها توسط صاحبان کارخانه ها، و پناهگاه و تکیه گاه مردم درمانده شهر از ظلم و ستمی که دستگاههای ذیربط به آنان روا می دارند، محبوبیت او را دو چندان کرده است. او را به زندان بردند تا زحمتکشان و مردم محروم بی پناه تنها حامی پیگیر خود را از دست بدهند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن محکوم نمودن زندانی کردن معترضین به اینگونه شیوه مدیریت جامعه، خواهان آزادی همه عزیزان معترض می باشد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٧ آبان ١٤٠٢