اتحاد، مبارزه، پیروزی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران بهره برداری نفت و گاز آغاجاری امروز دوشنبه 22 آبان نیز برای خواسته های از قبل اعلام شده دست به تجمع زدند. در این تجمع نمایندگان اداره کامپیوتر آغاجاری، کارکنان اداره بهره برداری آغاجاری، کارکنان اداره انسجام خطوط لوله آغاجاری، اداره روابط عمومی آغاجاری، اداره آموزش آغاجاری حمایت خود را از تجمعات صنفی همکاران خود اعلام کردند.