فولاد همچنان در اعتصاب!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، سومین روز اعتصاب در فولاد اهواز همچنان ادامه دارد. متن اطلاعیه ای که کارگران معترض گروه ملی فولاد منتشر کردند به شرح زیر است:

«کارگران گروه ملی فولاد ایران – اهواز روز دوشنبه 22 آبان 1402 برای سومین روز متوالی با اعتصاب چند ساعته در محل شرکت و مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. خواست ها همچنان همسان سازی حقوق مطابق با دریافتی شرکت های مشابه، اجرای کامل طبقه بندی مشاغل، بازگشت به کار تمانی کارگران اخراجی مهمترین خواسته های ما کارگران فولاد است»

کارگران در مقابل ساختمان مدیریت شعار:« نه تبعید نه زندان/ دیگر اثر ندارد – مدیر بی لیاقت/ نمی خوایم نمی خوایم» را سر دادند.

0 views
0 views
0 views