سیستان و بلوچستان نشانه ناکارآمدی مدیریت کلان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان ها اعتراف می کند که:« ٣٠ درصد دانش آموزان به دلیل هزینه های تحصیل به مدرسه نرفته اند و فقط در یک منطقه 4 هزار دانش آموز مجبور به ترک تحصیل شده اند»

در سیستان و بلوچستان آب نیست، مردم هنوز در کپرها زندگی می کنند، تندبادهای شنی زندگی و نفس را از مردم گرفته اند، نیسان نیسان دختران ١٠ سال به بالا به کشورهای عربی برای فاحشه گری برده می شوند، کار نیست و طی ٤٠ سال در این منطقه یک کارخانه احداث نشده است و کارخانه بافت بلوچ هم نفس های آخر را می کشد.

مردم برای گذران زندگی، جان خود را در راه قاچاق سوخت از دست می دهند. بهداشت در مقایسه با دیگر استانهای ایران در حد صفر است و تجارت سیاه اعضای انسان در این استان همه گیر است.

سیاست های ضد انسانی نئولیبرالیستی به خشن ترین وجه در این استان اجرا شده و می شود. هنوز مردم این استان به صورت قبیله ای به امور اجتماعی و سیاسی خود می پردازند و خان ها همه کاره مسایل مردم هستند که بی تردید با این اوضاع می توان به جرات گفت که تمامی خان ها به جز سودجویی برای خود قدمی برای این استان بر نداشته اند.