تعاونی مصرف بدون کالا!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، تعاونی مصرف کارگران و کارکنان ایران خودرو در قفسه های خود کالایی برای فروش ندارد. کارکنان می پرسند:« این تعاونی چرا این همه فراز و فرود دارد. یک زمان بسیار فعال می شود و الان دوباره غرفه ها خالی است»

تعاونی مصرف در یک عمل غیر اساسنامه ای بخشی از فضای موجود خود را به غرفه داران کرایه داده و آنها هر زمان که به نفعشان باشد قفسه ها را پر از کالا می کنند و به هر قیمتی هم که بخواهند به کارگران می فروشند.

کارگران می گویند باید به روسای این تعاونی به دلیل سفسطه بازی و سرگردان کردن مردم و حیف و میل اندوخته های کارگران جایزه نوبل داد.