اعتصاب در استیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٧ آذر ماه کارگران شرکت استیم پتروشیمی ایلام دست به اعتصاب زدند. هیات مدیره و مدیرعامل شرکت استیم مدتهاست کارگاه را به امان خدا رها کرده اند. این شرکت در حال حاضر نه سرپرست کارگاه دارد و نه مدیر پروژه. کارگران که از شهریور ماه تاکنون دستمزدی دریافت نکرده اند و بی خیالی مدیریت استیم را در قبال کارگران و پیمانکاران کوچک را به چشم خود می بینند عصبانی شده و درب اتاق سرپرست کارگاه را شکسته و به اعتصاب نشستند.

کارگران خواهان انتصاب مدیری لایق جهت اداره امور کارگاه بوده و پرداخت صورت وضعیت های تیرماه تاکنون پیمانکاران را خواستارند تا این پرداخت ها عاملی برای پرداخت دستمزد کارگران شود.