گزارش خبرنگار پیام سندیکا از اخراج 47 هزار زن پس از پایان مرخصی زایمان

بر اساس مصوبه مجلس در سال 86 مرخصی چهارماهه زایمان زنان به 6 ماه و سپس در اردیبهشت سال 94 دوره مرخصی بارداری زنان به 9 ماه افزایش یافت. محمدحسن زاده معاون فنی و درآمد بیمه تامین اجتماعی می گوید که:« 30 درصد این زنان پس از مراجعه از مرخصی زایمان از کار اخراج شده اند .» متاسفانه دیدگاه حذف زنان از عرصه های اجتماعی به بصورت قانون زنان را تهدید می کند. در تمامی این سالها هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این مادران در قانون در نظر گرفته نشده است و باید از این به بعد منتظر اخراج های بیشتری از زنان باردار شده از محل کارشان باشیم.