برای پیمانکاران شیاد کار نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران پروژه ای خط گاز میناب به جاسک به پیمانکاری علی بهرمند (تست خط لوله) حق کارگرانش را با دروغگویی و عهد شکنی ضایع می کند. روز استخدام با کارگر ٢٣/٧ قرار می بندد ولی موقع پرداخت حقوق ٢٥/٥ حساب می کند. بیمه کارگرانش را کارگر ساده رد می کند.

این پیمانکاری مقررات کمپین ٢٠/١٠ را رعایت نمی کند و مشمول تحریم کارگری است.

از همه کارگران تست من می خواهیم به این پیمانکاری برای کار نروند تا این شیاد بدون کارگر بماند یا مقررات کمپین را رعایت کند و یا اینکه از پروژه ها بیرون انداخته شود.

اتحاد ما باعث تغییر زندگی و کارمان خواهد شد. کمپین ٢٠/١٠ پیروز است.