پرونده سازی و آزار و اذیت و زندانی کردن کارگران محکوم است

آبان ۱۸, ۱۳۹۴

روز یکشنبه۱۷ آبان جعفر عظیم زاده از اتحادیه ازاد کارگران ایران که به شش سال زندان محکوم شده است ، جهت اجرای حکم، خود را به اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کرد. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هر گونه فشار،پرونده سازی و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری را محکوم می کند و خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان و دیگر کارگران زندانی می باشد. 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

ما ضمن حمایت از اطلاعیه سندیکای برادر ، هرگونه محدودیت و فشار بر علیه کوشندگان کارگری را محکوم می کنیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ۱۸ آبان ۱۳۹۴