فولاد همچنان در خروش!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران فولاد امروز سه شنبه ٤ دیماه همچنان پر خروش برای دستیابی به خواسته های خود بودند. از روز و شب گذشته که کارگران اختیار درب های ورودی و خروجی شرکت را به دست گرفته اند با استقرار ماشین های پلیس روبرو گشتند، ولی با خونسردی موضوع را مدیریت نمودند. آنها بارها در شعارهایشان:« نه تهدید نه زندان/ دیگر اثر ندارد» را تاکید کردند. کارگران با خود پلاکاردهایی را حمل می کردند که خواستار خلع ید از بانک ملی بوده و حتا عکس آیت اله خامنه ای را با خود حمل می نمودند که نشان دهند فقط به دنبال حقوق از دست رفته خود هستند.

امروز پلاکارد جدیدی در دست کارگران دیده می شد که خواستار حذف پیمانکاری و تبدیل کارگران به قراردادی بودند. سخنرانان کارگری تاکید بسیار به اتحاد و وحدت کارگران داشتند.