مدیرعامل ذوب آهن چه می کند؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدیر عامل ذوب آهن مهندس مهدی کوهی روز ٢٨ آذر دیداری با رییس دادگستری و دادستان شهرستان لنجان داشت. از محتوای این دیدار خبری رسانه ای نشد اما از شایعات چنین بر می آید که ایشان برای اطلاع یافتن از آخرین وضعیت پرونده سازی ها علیه کارگران ذوب آهنی، مذاکراتی به عمل آورده است.

مدیرعامل ذوب آهن بارها در جواب کارگران گفته است:«او نمی تواند درپرونده افراد دخالت کند و این مسوولین امنیتی هستند که باید تصمیم آخر را بگیرند» موضوعی که کارگران باور ندارند.