فولاد مصمم است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز چهارشنبه ٦ دیماه، کارگران مصمم فولاد همانند روزهای گذشته به راهپیمایی اعتراضی خود در خصوص اخراج همکاران و اجرا شدن طرح طبقه بندی مشاغل، ادامه دادند.

آنان در پایان امروز ساعت ٤ بعدازظهر شعار:«مشکل ما حل نشه/ اهواز قیامت میشه» را برای اتمام حجت با مسوولین شهر و فولاد به ویژه بانک ملی سر دادند.

کارگران با این پیام، مسوولین بی عرضه بانک ملی و شهر را خطاب قرار داده و مسوولیت اتفاقات پیش رو را از خود سلب کرده و از فرسایشی کردن اعتراضات خود، هوشمندانه آگاه هستند. بی تردید از هفته بعد شکل و سطح مبارزات فرق کرده و به سطح دیگری ارتقا خواهد یافت که به معنی:« ما را به هماوردی خود نخوانید که پشیمان خواهید شد » است.