اعتصاب در فولاد و نفت!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در هفتمین روز از اعتصاب کارگران فولاد، ٨ دیماه، کارگران با کنترل شبانه روزی مبادی ورودی و خروجی شرکت پیام رسایی را به مسوولین و مدیران گروه ملی فولاد ارسال کردند که تا تحقق خواسته های کارگران اعتصاب همچنان ادامه خواهد داشت:« اینجا ایستاده ایم و همه توطئه ها و ترفندها را با اتحادمان از بین خواهیم برد. پیروز این میدان ماییم»

در عرصه اعتراضات کارگران رسمی نفت در شرکت فلات قاره، سکوهای لاوان، سیری، بهرگانسر، خارک امروز جمعه اهم خواسته های خود را به شرح زیر اعلام کردند:

١- برکناری مدیران نالایق و آفت منابع انسانی

٢- حذف سقف حقوق کارکنان مناطق عملیاتی نفت

٣- اصلاح و افزایش حداقل حقوق کارکنان جدید استخدام شده

٤- برداشتن عناوین اصلی تخصصی و پشتیبانی عمومی و منع تفکیک کارکنان شاغل در یک نقطه مشترک جغرافیایی

٥- حذف سقف پاداش سنوات بازنشستگی بازنشستگان کارکنان عملیاتی نفت

٦- فراهم کردن زمینه های قانونی معافیت مالیاتی کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی نفت

٧- پرداخت معوقات اجرای ماده ١٠

٨- ضرورت رعایت صحیح مفاد ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزیر نفت در خصوص استقلال اداری کارکنان عملیاتی نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری.

در هر دو اعتصاب خواسته های مشترکی نهفته است: برکناری مدیران نالایق، افزایش حقوق، رعایت قانون کار و آیین نامه های نفت. مدیران نالایقی که نه عرصه نفت را می شناسند و نه می دانند صنعت فولاد چیست. مدیرانی با تفکر بازاری در عرصه های مهم صنعت گماشته می شوند تا خواست تبهکاران نئولیبرال را اجرایی کنند: ارزان سازی نیروی کار و قانون زدایی از عرصه کار با محو دستاوردهای کارگری.

آنچه آنان نمی دانند عدالتخواهی و سهم خواهی زحمتکشان از ثروت ملی یکصد سال است که در رگهای زحمتکشان رسوب کرده و نا زدودنی است. مبارزه تا محو سیاست های تبهکارانه نئولیبرالیسم ادامه دارد.