نفت سازه قشم در اعتصاب!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران پروژه ای شرکت نفت سازه قشم به دلیل نگرفتن ٤ ماه دستمزد مدت ٥ روز است که در اعتصاب به سر برده و کارگران از خوابگاههای خود بیرون نمی آیند. این شرکت که اجرای شمع کوبی اسکله نفتی و پایپینگ آن را اجرا می کند قوانین کمپین ٢٠/١٠ را رعایت نکرده است و از آبان ماه تاکنون از دادن دستمزدها خودداری کرده است. در این شرکت ٢٣ روز کار و فقط ٧ روز مرخصی با کارگران محاسبه می شود. حقوق جوشکار که بیش از ٥٠ میلیون تومان است را کمتر از ٤٥ میلیون تومان قرار بسته است. لیست بیمه را را هم طبق حقوق دریافتی کارگران به تامین اجتماعی ارسال نمی کند.

شوربختانه اداره کار و بازرسین تامین اجتماعی کور و کر شده اند. مبارک شان باد.