گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازقزوین

شهر قزوین یکی از مراکز مهم صنعتی ایران بوده و بیشترین کارگر صنعتی را بعد از اصفهان و تهران  و تبریز و اراک داراست. در طول سه ماهه گذشته حضور نمایندگان شرکت های خارجی در استان قزوین چشمگیر بوده است. گروههای سرمایه گذاری از کشورهای اتریش ، لهستان ، ایتالیا ، چین برای سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی در این استان مشغول مذاکره هستند. با توجه به اقدامات اخیر وزارت کار در زمینه فراهم کردن کارگر ازان و لغو قوانین کار در مناطق کارگر خیز از جمله قزوین به نام مناطق ویژه تجاری ، نمی دانیم آمدن این گروههای سرمایه گذار را به فال نیک بگیریم یا بد !؟