تحریم کارگری!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت فن کار سپاهان در شهرک صنعتی فولاد بیسجان با نیرنگ کارگر استخدام کرده و حقوق و بیمه کارگران را ناقص پرداخت می کند. البته کارگران با مشورت سندیکا شکایتی تنظیم و کارهای دادگاهی را در اداره کار دنبال می کنند.

این شرکت در همه زمینه ها چه جوشکار برق و CO2 ، برشکار، مونتاژکار هر روزه دست به استخدام می زند. سرپرست کارگاه یعقوب رضایی و مدیر اجرایی مهندس کرمی در این دغلکاری ها شریکند. یکی از شگردهای این شرکت رد کردن لیست بیمه یک ماه در میان کارگران به سازمان تامین اجتماعی است.

دوستان کارگر،

این شرکت به درخواست جمع زیادی از کارگران تحریم نیروست و کسی برای کار به آنجا نرود و آگهی استخدام این شرکت را همه کارگران افشا کنند. از همه کارگران تقاضا داریم شرکت تحریم نیرو شده را به دیگر کارگران هم اطلاع رسانی کنند تا این شرکت ها بدون کارگر مانده و از پروژه های نفت و گاز گورشان را گم کنند.

کارگر متحد کارگر