یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بازنشستگان شهرهای تهران، اهواز، کرمانشاه، اصفهان، شوش در یکشنبه های اعتراض شرکت داشتند. در اصفهان بازنشستگان فولاد در مقابل صندوق خود تجمع کرده و شعار :«عدالتی ندیدیم / به دزدا رای نمی دیم و هموطن داد بزن/ حقتو فریاد بزن» را سر دادند.

در کرمانشاه بازنشستگان تامین اجتماعی با سخنرانی و دادن شعارهای صنفی که موضوع عیدی به بازنشستگان مطابق شاغلین، چشمگیر بود، به کار خود پایان دادند.

در اهواز مطابق معمول راهپیمایی بازنشستگان توجه مردم را جلب کرد. در شوش بازنشستگان طبق روال همه هفته در مقابل استانداری تجمع و به سخنرانان خود گوش دادند.

در تهران بازنشستگان شرکت نیرپارس مقابل دفتر مپنا تجمع کرده بودند.

در سوی دیگری از تهران و در مقابل سازمان برنامه و بودجه که عکس آن الصاق می گردد بازنشستگان تهرانی با پارچه نوشته ای خواسته های خود را اعلام کردند و عکسی به یادگار گرفتند. هر چند که لباس شخصی ها تلاش داشتند هرگونه گردهمایی را متفرق کنند.