اتحاد حلقه مفقوده جنبش کارگری!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران شفق فولاد اهواز امروز سه شنبه اعتصاب و تجمع کردند. این کارگران که خواستار قراردادی شدن بودند، با برخورد خشن حراست و نیروهای امنیتی مواجه شده و مدیر حراست که به میان کارگران اعتصابی آمده بود، همگی را به اخراج تهدید کرد. این در حالی بود که نمایندگان مذاکره کننده کارگران فولاد با پذیرش درصدی از مطالبات، شیفت شب را به کار بازگرداندند و اعتصاب فولاد با این توافق حیله گرایانه کارفرما شکست. این اهرمی شد تا با کارگران اعتصابی شفق فولاد برخورد تندی صورت گیرد.

شوربختانه با آنکه چه در اعتصاب اول و چه در این اعتصاب به برادران خود توصیه کرده بودیم کارگران همکارشان در شفق را فراموش نکنند و از خواسته های آنان حمایت کنند، این موضوع تحقق نیافت و کارفرما با اختلاف افکنی و جدا کردن کارگران به آنچه می خواست رسید.

تا زمانی که کارگران معنی اتحاد را عمیقن درک نکنند و نمایندگانشان برخاسته از یک سندیکای کارگری منسجم نباشد و نماینده منتخب برای همه 3 هزار کارگر فولاد پشت میز مذاکره ننشیند، می شود آنچه اتفاق افتاد. نمایندگان کارگری باید بدانند از خط قرمزی که در خرد جمعی تصمیم گرفته شد، حق عقب نشینی ندارند و اگر پیشنهاد جدیدی از سوی کارفرما مطرح می شود باید به خردجمعی مراجعه و با تصمیم حداکثری به میز مذاکره برگردند.

سندیکاهای کارگری اینگونه آموزش می دهند و چنانچه نماینده کارگر از خط قرمزها عدول کند او را درجا خلع می کنند تا منافع همگانی کارگران حفظ شود.

همه کارگران آگاه فولاد از همین امروز باید به آموزش اتحاد و محکم کردن حلقه های اتحاد میان همه کارگران حتا حراستی ها بکوشند و با برپایی سندیکای کارگری خود در موقعیت بعدی از حمایت حداکثری کارگران برخوردار باشند.

سفره همه کارگران یکی است و رونق سفره هر کارگر موفقیتی برای همه کارگران است.