اتهام مهدی توکلی بیکاری است!

ه گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مهدی توکلی یکی از کوشندگان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در کمپین های سال ٩٩ به بعد است که هم اکنون در زندان شهرکرد زندانی است و با اتهام غیر کارگری روبرو شده که این اتهامات برایش مجازات حداکثری را به بار خواهد آورد.

مهدی توکلی بعد از آنکه در کمپین های کارگری فعال ظاهر شد از سوی کارفرمایان در لیست سیاه قرار گرفت و 2٢سال آخر را در بیکاری محض به سر برد تا آنجا که افسردگی به سراغش آمد و این افسردگی عنان اختیار را از کف او ربود.

بیکار کردن کارگران قتل خاموشی است که کارگر و خانواده اش را تا مرز افسردگی، اعتیاد و مرگ می برد که کار کارفرمایان بیشرفی است که او را بیکار نموده اند. امروز این مهدی توکلی نیست که باید محاکمه و مجازات سنگینی را متحمل شود بلکه پیمانکاران بی شرافتی که به کارگران ظلم می کنند باید زندانی و محاکمه شوند.

مهدی توکلی کارگری مبارز و انسان دوستی است که رونق گرفتن سفره های کارگران را آرمان خود می داند. او از هر اتهامی مبراست و باید فورن آزاد شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ١٠ بهمن ١٤٠٢