گسترش اعتراضات کارگران نفتگر!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در ادامه اعتراضات هفتگی کارگران ارکان ثالث، کارگران ملی حفاری شاغل در دکل های ٢١، ٢٥، ٣٣ در همبستگی با دیگر کارگران همکار خود امروز ١٠ بهمن در مقابل ساختمان مرکزی شرکت، تجمع کردند. کارگران هوشیارانه عوامل تفرقه افکن ارسالی از سوی کارفرما را شناسایی و از میان خود طرد کردند و به مذاکره با کارفرما تا تعیین نمایندگانی از همه دکل ها، پاسخ منفی دادند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران هوشیاری کارگران این دکل ها را به آنان شادباش می گوید.