آتش اعتراض نفتگران خاموش نشدنی است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز دوشنبه ١٦ بهمن ٥٠ کارگر ارکان ثالث پالایشگاه پنجم از فاز و 10 پارس جنوبی در سومین روز از اعتراض خود نسبت به اجرا نشدن طبقه بندی مشاغل، 14 روز کار 14 روز مرخصی مانند کارگران رسمی، بهتر شدن وضعیت رانندگان استیجاری در محوطه پالایشگاه دست به تجمع زدند.

از سوی دیگر 200 کارگر پتروشیمی هگمتانه همدان در هفتمین روز از اعتراضاتشان هنوز منتظر دریافت حقوق عقب افتاده خود هستند اما بی اعتنایی مسوولین همچنان ادامه دارد.

آنچه مشخص است نفتگران از خواسته های خود کوتاه نخواهند آمد و این آتش اعتراضات هر روز گسترده تر خواهد شد و بی تردید به دیگر مناطق هم سرایت خواهد کرد.