اتحاد رمز پیروزی است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز سه شنبه ١٧ بهمن صدها بازنشسته کشوری، فرهنگی، تامین اجتماعی در شهرهای یزد، اهواز، کرمانشاه تجمع کردند. در یزد بازنشستگان کشوری، در کرمانشاه بازنشستگان کشوری و فرهنگی، در اهواز بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگی در حمایت از هم متحدانه به میدان آمدند.

آنچه در این میان مهم است و باید کوشید اتحاد میان همه بازنشستگان اعم از تامین اجتماعی، فرهنگی، کشوری، مخابرات است و این همبستگی در همه شهرها و میان همه بازنشستگان صورت گیرد. افزایش مستمری ها، درمان رایگان و حذف بیمه های تحمیلی خصوصی و کوتاه شدن دست های ناپاک از صندوق های بازنشستگی و به دست گیری مدیریت این صندوق ها توسط بازنشستگان، خواست همه بازنشستگان لشگری و کشوری و تامین اجتماعی است.