جشن انقلاب در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، جشن دورهمی خانواده های ذوب آهنی در گرامیداشت ٤٥ مین سال پیروزی انقلاب به دعوت مدیریت برگزار شد. در این جشن نه تنها حرفی از خواسته های کارگران در سال ٥٧ زده نشد بلکه سخنرانی های غرایی از سوی مسوولین در سودآور شدن کارخانه صورت گرفت که باز هم هیچ اشاره ای به زحمات کارگران در این سودآوری نشد. سودهایی که به جیب هلدینگ های مافیایی و مدیران بی لیاقت ذوب آهنی می رود.

آنچه در این مراسم چشمگیر بود بی اعتنایی کارگران به اینگونه مراسم های دلقک مابانه مدیریت ذوب آهن است. کل شرکت کنندگان از ٣ هزار خانواده ذوب آهنی فقط ١٤٣ خانواده شد. بیشتر صندلی های سالن خالی از کارگران بود. استاد دانشگاه اصفهان که به عنوان سخنران دعوت شده بود زمانی که بی اعتنایی کارگران به این مراسم را دید در سخنرانی خود از:«توجه به منابع انسانی شاغل در هر سازمان می تواند به تعهد شغلی و مسوولیت پذیری و کارآمدی در هر سازمان بیانجامد» سخن گفت، تا شاید این بی اعتنایی را به مسوولین گوشزد کند.

بعد از اعتصاب دو ماه پیش کارگران و دستگیری تنی چند از کوشندگان و راه ندادن بیش از ١٠٠ کارگر فعال در این اعتصاب و پرونده سازی برای بسیاری از کارگران و مهمتر از همه بدعهدی نسبت به اجرای طبقه بندی مشاغل در کارخانه، کارگران اینگونه مراسم های بی خاصیت را بایکوت کرده اند.