شرکت های پیمانکاری باید حذف شوند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت درریز به پیمانکاری رستم جهانگیری که در پتروشیمی فراسکو مستقر بود حقوق کارگرانش را از آذرماه تاکنون نپرداخته است. این پیمانکار دغلکار با بردن ١٥٠ کارگر خود از ١٧٠ کارگر مستقر در پتروشیمی فراسکو به پالایشگاه اصفهان، تلاش کرده است بین کارگران جدایی انداخته و حقوق این کارگران مانده در پتروشیمی را به عقب بیاندازد. شوربختانه چون کسی نمانده تا در این باره اعتراض کند و کارگران باقی مانده هم با ٢٠ نفر زورشان به این آدم متقلب نمی رسد.

ما به این کارگران توصیه می کنیم به مدیریت و حراست پتروشیمی مراجعه و تقلا کنند از باقیمانده پول جهانگیری در پتروشیمی حقوق های باقیمانده خود را تسویه کنند.

به دوستان کارگری که با جهانگیری به پالایشگاه اصفهان رفته اند هم توصیه می کنیم مواظب حقوق و بیمه خود باشند. آدم متقلب همه جا متقلب است.