کارگران هوشیارتر می شوند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بعد از تفرقه افکنی ها و دادن وعده های پوچ به کارگران فولاد از سوی مدیریت فاسد، امروز شنبه 5 اسفند کارگران فولاد در ٥ مین روز اعتصاب ٣٠٠٠ نفری خود مصمم تر و پیگیرانه در صفی متحد به دنبال خواسته های خود همچنان هستند.

از سوی دیگر کارگران ارکان ثالث در پالایشگاههای ٥، ٦، ٩ مجتمع گازی پارس جنوبی نیز بعد از یک وقفه یک هفته ای که با وعده پوچ کارفرما اجتماعات اعتراضی خود را متوقف کرده بودند امروز شنبه به میدان آمده و خواهان حذف شرکت های پیمانکاری به عنوان اصلی ترین خواسته کارگران شدند.

در حالی که کارفرمایان تفرقه افکنی و فرسایشی کردن اعتراضات را به عنوان اصلی ترین ترفند خود به کار می گیرند، حذف شرکت های پیمانکاری و اجرای درست طبقه بندی مشاغل اصلی ترین خواست کارگران ارکان ثالث و فولاد گردیده است.