زندانیان خود را دریابیم!

١-منوچهر سراج کوشنده کارگری و عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، فردی خوشنام و شناخته شده در فیروزکوه است که در حال حاضر در حال سپری کردن زندان دوساله خود در زندان اوین است.

٢-مهدی توکلی عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و از رهبران کمپین افزایش دستمزد ٢٠/١٠ در پروژه های نفت و گاز و زندانی در زندان شهرکرد که همچنان بلاتکلیف است.

٣- مصطفی زمانی کارگر جوشکار و از رهبران کمپین افزایش دستمزد ٢٠/١٠ در پروژه های نفت و گاز که با وثیقه روز ١٧ بهمن از زندان اصفهان آزاد شد.

٤- عباس دریس کارگر ماهشهری دارای سه فرزند و ٥٠ ساله است و از شاهدان وقایع نیزارهای ماهشهر در سال ٩٨ و محکوم به اعدام گردیده است.

همچنین داود رضوی، رضا شهابی، حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد که در زندان به سر می برند که با بیماری های خود باید رنج زندان را نیز بکشند.

این کارگران برای بهبودی وضعیت زحمتکشان کوشیده اند و نباید در زندان بمانند. فعالیت سندیکایی، تلاش برای بهبود وضعیت زحمتکشان نه تنها جرم نیست بلکه افتخار است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران خواهان آزادی همه زندانیان کارگری، آموزگاران دربند، و فعالین مدنی و به ویژه سندیکالیست هاست.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٦ اسفند ١٤٠٢