کارگران فولاد همچنان به دنبال مطالبات!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از روز سه شنبه ٨ اسفند کارگران فولاد اهواز طی ٧ روز اعتصاب به سرکار بازگشتند. کارگران طی مذاکراتی که به عمل آوردند مدیریت را مجبور ساختند تمامی کارگران رسمی که ورودشان به کارخانه ممنوع بود را به کار برگردانند. هرچند که این شامل کارگران پیمانکاری شفق نگردید و آنان همچنان از ورود به کارخانه منع هستند. دومین خواسته کارگران فولاد که اجرای طبقه بندی مشاغل درست و کامل بود نیز مدیریت این موضوع را پذیرفت و مقرر شد بازبینی مجددی در طرح طبقه بندی صورت بگیرد. کارگران اعلام کردند اخراج هیچ کارگری را نخواهند پذیرفت و این خط قرمز آنان است.

به نظر سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در این میان آنچه مهم است و باید به آن تاکید کرد اتحاد بی قید و شرط همه کارگران و بازگشت به کار پیمانکاری شفق باید باشد. این کارگران را پشت در نگه ندارند تا اتمام قراردادشان و بعد پیمانکار آنان را به امان خدا رها کند. این هوشیاری و تیزبینی کارگران رسمی را می طلبد.

تمای تلاش کارفرما برای تفرقه اندازی بین کارگران رسمی و پیمانی از روز اول شکل گیری اعتصاب بود که با گفتگوهای متقابل بین همه کارگران رسمی و پیمانی این اتحاد و همبستگی هر روز محکم تر شد.

امیدواریم هرچه زودتر کارگران شفق نیز به کار بازگردند و این مهم همچنان در صدر مطالبات کارگران فولاد باشد.