اعتصاب کارگران پتروشیمی مارون 5 رامشیر!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٩ اسفند ٤٠٠ کارگر پتروشیمی مارون ٥ رامشیر دست به اعتصاب زدند. این کارگران که در بازدید هفته گذشته فرماندار و نماینده مجلس و کاندید فعلی که به این پتروشیمی رفته بودند، کارگران با سد کردن محل عبور این مسوولین به آنان در مورد وضعیت عقب افتادن حقوق ها و گرسنگی خانواده هایشان گفتند، ولی گوش شنوایی نبود.

0 views