گزارش خبرنگار پیام سندیکا از بازنشستگان ذوب آهن

امروز بیش از 500 تن از بازنشستگان ذوب آهن از اصفهان ، تهران، کرج در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران گردهم آمدند. آنان از عقب افتادن حقوق وتعیین تکلیف موجودی صندوق بازنشستگی کارکنان ذوب آهن و همچنین موضوع بیمه های تکمیلی شان به ریاست جمهوری شکایت برده بودند. متاسفانه هیچ کس برای پاسخگویی به این زحمتکشان حاضر نشد. تصمیم بر این است که باز هم فردا در مقابل دفتر ریاست جمهوری ساعت 8 صبح تجمع کنند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

15/9/94