پیام سندیکا، شماره ۱۳۱ اسفند ماه سال ۱۴۰٢منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۳۱/ سال سیزدهم/ اسفند ۱۴۰٢ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص10
اخبار بازنشستگان ص29
نئولیبرالیسم در همه زوایای زندگی! ص34
دستمزد کارگران و خرید پرسپولیس! ص35
عملکرد نمایندگان مجلس و کاندیدای کنونی! ص36
برخورد با کارگران پروژه ای در پتروشیمی صدف! ص37
هشدار باش به همه مردم ایران! ص39
نتایج دانشمندان در خدمت سرمایه داری! ص39
چه کرده اید؟ ص40
وام ص42
بی خود و بی گناه ص45
شعر کارگر ص46
خاطرات یکی از مدیران مدرسه! ص47
آدم حسابی کیست؟ ص49
هنر کنشگری! ص50
به بهانه‌ی زاد روز ژاله آموزگار ص51
اتحاد عمل فراگیر، ضامن پیروزی و قدرتمندی است! ص53
چه کنیم شاداب و توانا بمانیم؟ ص53
“نیروی حیـات” و ” نیـروی مرگ! ” ص54
اجماع واشنگتنی چیست؟ ص55
شرایط نمایندگان مجلس سوئد ص56
عملکرد یکساله انجمن کنشگران سالمندی ص57

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران مراجعه کنید.